Subsidie-aanvraag Klaas Oevering

Grutto2

Deel deze post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Aan Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega is een subsidie toegekend van € 272.310,70 voor de bouw van een natuur inclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De koeien moeten natuurlijk een goed onderdak hebben, want het dierwelzijn is erg belangrijk. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en de SKAL-normen.

Om efficiënt te kunnen boeren is het van belang de kringloop op het bedrijf zo veel mogelijk te sluiten. Dit resulteert in minder kunstmestgebruik en beperking van aankoop van duur biologisch krachtvoer. De kwaliteit van het van eigen land gewonnen ruwvoer moet daarom optimaal zijn. Het beste ruwvoer komt van het land wanneer de bodem in balans is, veel organische stof bevat, met een gezond bodemleven. Een bodem in balans komt ook de weidevogelstand weer ten goede. Een gezonde bodem heeft gevarieerde bemesting nodig. Alleen bemesten met drijfmest is niet voldoende. Soms is stikstofrijke gier nodig, soms is strorijke mest beter.

Om deze verschillende meststoffen in voldoende mate voor handen te hebben wordt de gier en de mest op de loopvloer van de koeien in de stal gescheiden door een membraan. De gier zakt door de vloer, mest wordt met een schuif naar achteren geschoven in een goot. De mest en gier mengen niet, de stikstofemissie blijft laag. Het gebruikte stro uit de strohokken wordt bijgemengd. De mest wordt naar de vaste mestopslag gepompt. Strorijke mest is goed voor bodemleven en weidevogels, en de methaanuitstoot wordt beperkt. De vaste mestopslag wordt afgedekt. Kortom, meer stikstof en koolstof blijft in de kringloop op het bedrijf; dat betekent winst voor boer, milieu en weidevogel.

Meer artikelen: